Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Będąc pracownikiem zawsze związani jesteśmy z pewnym ryzykiem zawodowym. Poziom tego ryzyka uzależniony jest od wielu czynników – hałasu, niebezpiecznych narzędzi i produktów, oraz przestrzegania warunków bezpieczeństwa w zakładzie. Powszechnie wiadomo, że pracownicy biurowi są mniej narażeni na wypadek przy pracy, w porównaniu do pracowników wielkich hali produkcyjnych, w których używany jest sprzęt ciężki. Niezależnie od tego, w razie wypadku, każdemu z nich należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Jako wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Odszkodowanie za wypadek przy pracy należy się zatem pracownikowi, który poniósł szkodę na zdrowiu w miejscu pracy, a także po za nią, jeśli był w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Najczęstszą formą uszczerbku na zdrowiu poniesionego w wyniku wypadku w pracy jest złamanie nogi. Takie zdarzenie rozpoczyna cały łańcuch procedur związanych z dochodzeniem odszkodowania. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy swojemu pracownikowi i do zabezpieczenia miejsca wypadku. Następnie powinien on utworzyć specjalny zespół powypadkowy i zgłosić całe zdarzenie do okręgowego inspektora pracy. Pracownik z kolei powinien zgłosić się do szpitala w celu dokładnych oględzin stanu zdrowia i otrzymania podstawowej opieki medycznej.

Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacane w postaci kwoty za procentowy uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo pracownik może starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i świadczeń wyrównawczych. Istnieje także możliwość dochodzenia odszkodowania w drodze oskarżenia prywatnego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Decyzja pracownika o formie odszkodowania rozpoczyna postępowanie w zakładzie pracy. Zespół powypadkowy bada okoliczności sprawy i przekazuje swój raport do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS rozpoznaje sprawę na posiedzeniu Komisji Lekarskiej po wcześniejszej decyzji lekarza orzecznika o stanie zdrowia poszkodowanego.

Każda forma pomocy finansowej jest bardzo ważna dla osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy. Dochodzenie odszkodowania to często jedyna szansa na uczciwą naprawę szkód, takich jak uszczerbek na zdrowiu. Często powrót do formy sprzed wypadku jest niemożliwy, ze względu na skalę obrażeń. Kancelaria odszkodowawcza Kronn stara się jak jak najpełniej pomagać osobom, dla których los nie był łaskawy. Zadbamy o wysokie odszkodowanie dla Państwa i dla Państwa bliskich.

Strona główna

Wypadek komunikacyjny

Nie można nie zgodzić się z tym, że na drogach jest co raz więcej wypadków. Dlatego, też staramy się pomagać jak największej liczbie osób poszkodowanych w dochodzeniu należnego im odszkodowania.

Więcej

Wypadek przy pracy

Ryzyko zawodowe nieodłącznie wiąże się z pojęciem wypadku przy pracy. Będąc ofiarom wypadku w zakładzie pracy moższe liczyć profesjonalną pomoc naszej Kancelarii.

Więcej

Błąd medyczny

Zabieg medyczny może zakończyć się pomyłką lekarza. Błąd medyczy może być przyczyną rozstroju zdrowia i ciężkich komplikacji, dlatego warto skontaktować się z nami.

Więcej

ODSZKODOWANIA DLA CIEBIE

Dochodzimy odszkodowań w bardzo trudnych sytuacjach. Jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, która nie boi się ciężkich wyzwań. Walczymy o słuszną sprawę. Dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kancelaria odszkodowawcza Kronn to znakomici specjaliści, wysoka skuteczność działań i fachowa pomoc w kwestii odszkodowań. Działamy szybko i profesjonalnie. Troszczymy się o swoich Klientów. Jesteśmy rozwiązaniem Twoich problemów.