Odszkodowanie za błąd medyczny

Niepoprawnie wykonany zabieg może być źródłem ogromnych problemów z zdrowiem. Oddając się w ręce specjalistów nie myślimy o tym, że to błędy medyczne się zdarzają. A jednak. Lekarze nie są nieomylni. Problem polega na tym, że ich pomyłka może nas kosztować utratę zdrowia, co w efekcie oznacza także utratę pracy i pieniędzy na utrzymanie. W takich sytuacjach szukamy pomocy i szukamy specjalistów, którzy będą w stanie uzyskać dla nas należne odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny, lub też błąd lekarski to niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd w sztuce medycznej może pojawić się w trakcie diagnozy, podczas leczenia, a także w trakcie dokonywania zabiegów operacyjnych. Niezależnie od postaci jest on podstawą do uzyskania odpowiedniego odszkodowania.

Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w procedurze cywilnej, oraz w postępowaniu przed Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien być złożony w terminie do 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten maksymalnie może wynosić 3 lata.

Po otrzymaniu i wstępnym rozpoznaniu wniosku, komisja przekazuje go do kierownictwa szpitala, w którym doszło do błędu medycznego i do ubezpieczyciela placówki. Każdy z tych podmiotów ma 30 dni na ustosunkowanie się do roszczeń i złożenie odpowiedzi na piśmie. Komisja ma za zadanie wysłuchać opinii biegłych i przesłuchać świadków. Po zapoznaniu się z szczegółami sprawy wydaje ona decyzję o formie i wysokości odszkodowania za błąd medyczny.

Osoba poszkodowania w wyniku błędu lekarskiego może także wnieść sprawę do sądu cywilnego, w oparciu o pozew prywatny wobec lekarza lub jednostki szpitalnej. Postępowanie to zazwyczaj kończy się wydaniem korzystnego wyroku na rzecz powoda i zasądzeniu wysokiej sumy odszkodowania za błąd medyczny w postaci rekompensaty za szkody i utracone korzyści.

Kancelaria odszkodowawcza Kronn zajmuje się niesieniem pomocy dla osób będących w potrzebie. Utrata zdrowia to jedna z najgorszych sytuacji z jakimi się zmagamy. Osoby poszkodowane w wyniku błędu medycznego potrzebują specjalistycznej ochrony prawnej. To właśnie one mogą liczyć na pomoc w dochodzeniu odszkodowań, które przyniesie im spokój i stabilizację.

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Będąc pracownikiem zawsze związani jesteśmy z pewnym ryzykiem zawodowym. Poziom tego ryzyka uzależniony jest od wielu czynników – hałasu, niebezpiecznych narzędzi i produktów, oraz przestrzegania warunków bezpieczeństwa w zakładzie. Powszechnie wiadomo, że pracownicy biurowi są mniej narażeni na wypadek przy pracy, w porównaniu do pracowników wielkich hali produkcyjnych, w których używany jest sprzęt ciężki. Niezależnie od tego, w razie wypadku, każdemu z nich należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Jako wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Odszkodowanie za wypadek przy pracy należy się zatem pracownikowi, który poniósł szkodę na zdrowiu w miejscu pracy, a także po za nią, jeśli był w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Najczęstszą formą uszczerbku na zdrowiu poniesionego w wyniku wypadku w pracy jest złamanie nogi. Takie zdarzenie rozpoczyna cały łańcuch procedur związanych z dochodzeniem odszkodowania. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy swojemu pracownikowi i do zabezpieczenia miejsca wypadku. Następnie powinien on utworzyć specjalny zespół powypadkowy i zgłosić całe zdarzenie do okręgowego inspektora pracy. Pracownik z kolei powinien zgłosić się do szpitala w celu dokładnych oględzin stanu zdrowia i otrzymania podstawowej opieki medycznej.

Osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacane w postaci kwoty za procentowy uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo pracownik może starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i świadczeń wyrównawczych. Istnieje także możliwość dochodzenia odszkodowania w drodze oskarżenia prywatnego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Decyzja pracownika o formie odszkodowania rozpoczyna postępowanie w zakładzie pracy. Zespół powypadkowy bada okoliczności sprawy i przekazuje swój raport do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS rozpoznaje sprawę na posiedzeniu Komisji Lekarskiej po wcześniejszej decyzji lekarza orzecznika o stanie zdrowia poszkodowanego.

Każda forma pomocy finansowej jest bardzo ważna dla osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy. Dochodzenie odszkodowania to często jedyna szansa na uczciwą naprawę szkód, takich jak uszczerbek na zdrowiu. Często powrót do formy sprzed wypadku jest niemożliwy, ze względu na skalę obrażeń. Kancelaria odszkodowawcza Kronn stara się jak jak najpełniej pomagać osobom, dla których los nie był łaskawy. Zadbamy o wysokie odszkodowanie dla Państwa i dla Państwa bliskich.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to dla każdego duży problem. Nawet najmniejsza stłuczka jest źródłem wydatków i nie potrzebnego nikomu, dodatkowego stresu. Efektem wypadku drogowego może być zniszczenie samochodu i, co gorsza, utrata zdrowia. W obu przypadkach Tobie, jak i każdej innej osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, które może okazać się cennym dodatkiem finansowym na pokrycie kosztów leczenia i niezbędnych napraw.

Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny rozpoczyna się w chwili spisywania wspólnego oświadczenia sprawcy wypadku i poszkodowanego, lub w chwili wezwania Policji. Na tym etapie należy dokładnie zabezpieczyć niezbędne dowody. Pomocne jest wykonanie zdjęć miejsca wypadku, jak i samych pojazdów i poszkodowanych. Należy także poprosić ewentualnych świadków zdarzenia o dane kontaktowe.

Zgłaszając zdarzenie drogowe do ubezpieczyciela rozpoczynamy etap likwidacji szkód. Towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła likwidatora, który gromadzi dowody w sprawie. Bada on poziom zniszczenia pojazdu, stopień uszczerbku na zdrowiu i całkowitą wartość szkód. Spisany przez niego raport jest podstawą orzekania komisji w kwestii słuszności i wysokości odszkodowania. To właśnie do niej wysłane zostają wszystkie dokumenty.

Komisja po analizie dowodów i wysłuchani opinii świadków, wydaje orzeczenie w kwestii wypłaty odszkodowania. Osoba poszkodowana może zadecydować o przyjęciu rekompensaty proponowanej przez ubezpieczyciela, lub też odrzucić propozycję i skierować postępowanie do sądu cywilnego.

Dlaczego co raz więcej osób decyduje się na dochodzenie odszkodowania w procesie cywilnym? Tak naprawdę istnieje wiele powodów ku temu. Głównie osoby poszkodowane idą z sprawą do sądu, gdyż słusznie twierdzą, że proponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jest za niskie. Biura ubezpieczeniowe najczęściej pokrywają szkody rzeczywiste, czyli, dla przykładu, wartość uszkodzenia samochodu. Dla wielu osób poważny uszczerbek na zdrowiu oznacza zakończenie kariery zawodowej. Utracona w ten sposób możliwość zarabiania pieniędzy nie zostaje ujęta przez ubezpieczyciela. Natomiast odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dochodzone w sądzie zawiera także wartość utraconych w wyniku zdarzenia korzyści.

Postępowanie przed sądem rozpoczyna się od złożenia pozwu. Pozwanemu zostaje wyznaczony termin na sformułowanie odpowiedzi na pozew i na ustosunkowanie się co do wniosków powoda. Sprawa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny rozstrzygana jest na kolejnych rozprawach, podczas których przedstawiane są dowody i wysłuchiwani są świadkowie i biegli. Na koniec Sąd wydaje wyrok o wysokości odszkodowania i nadaje jemu klauzulę wykonalności.

Kancelaria Kronn od wielu lat pomaga Klientom w dochodzeniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Działając w imieniu Klienta, zajmujemy się dokonywaniem wszelkich czynności procesowych, gromadzeniem materiału dowodowego i sporządzaniem precyzyjnych dokumentów prawnych. W trakcie procesu stajemy się pełnomocnikiem i powiernikiem Klienta, który może liczyć na naszą pomoc w każdej sytuacji.

O czym należy pamiętać?

  • zrób dokładne zdjęcia miejsca wypadku;
  • znajdź ewentualnego świadka wypadku i poproś go o numer telefonu;
  • zbiera wszelkie możliwe paragony i rachunki, które będą podstawą oszacowania Twoich wydatków związanych z wypadkiem i poniesionymi szkodami;
  • po wypadku, jeśli odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości zgłoś się do lekarza;
  • odszkodowanie pomoże Ci stanąć na nogi – zadbaj o to, aby było jak najwyższe.

 

Strona główna

Wypadek komunikacyjny

Nie można nie zgodzić się z tym, że na drogach jest co raz więcej wypadków. Dlatego, też staramy się pomagać jak największej liczbie osób poszkodowanych w dochodzeniu należnego im odszkodowania.

Więcej

Wypadek przy pracy

Ryzyko zawodowe nieodłącznie wiąże się z pojęciem wypadku przy pracy. Będąc ofiarom wypadku w zakładzie pracy moższe liczyć profesjonalną pomoc naszej Kancelarii.

Więcej

Błąd medyczny

Zabieg medyczny może zakończyć się pomyłką lekarza. Błąd medyczy może być przyczyną rozstroju zdrowia i ciężkich komplikacji, dlatego warto skontaktować się z nami.

Więcej

ODSZKODOWANIA DLA CIEBIE

Dochodzimy odszkodowań w bardzo trudnych sytuacjach. Jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, która nie boi się ciężkich wyzwań. Walczymy o słuszną sprawę. Dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kancelaria odszkodowawcza Kronn to znakomici specjaliści, wysoka skuteczność działań i fachowa pomoc w kwestii odszkodowań. Działamy szybko i profesjonalnie. Troszczymy się o swoich Klientów. Jesteśmy rozwiązaniem Twoich problemów.